สมัครสมาชิก

(เพื่อผลประโยชน์ของท่าน กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน เนื่องจากความคืบหน้าต่างๆ จะถูกส่งให้ท่านผ่านทางอีเมลล์แอดเดรส)

1. ข้อมูลส่วนตัว

2. ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อบังคับและระเบียบของสนามยิงปืนแล้ว จึงขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมกีฬายิงปืนและเป้าบินประเภท

3. ข้าพเจ้ามีอาวุธปืนอยู่ในครอบครอง ตามรายการดังนี้ (สูงสุด 3รายการ)

5. หลักฐานการสมัคร (รองรับเฉพาะไฟล์ .gif, .png, .jpg, .jpeg ขนาดไม่เกิน 6MB)

กรุณาทำการยืนยัน.

- ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กรอกในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ

- ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสนาม ตลอดจนการรักษามารยาทและวินัยของผู้มีอาวุธและใช้อาวุธตามที่สมาคมยิงปืนกำหนดไว้ และสังวรในเรื่องความปลอดภัยสูงสุด

- ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของสมาคมยิงปืน และทรัพย์สินของผู้อื่น โดยการกระทำของข้าพเจ้า หรือ ผู้ที่ข้าพเจ้านำมาใน

- ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กรอกในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ

กรุณาทำการยืนยัน.

- ห้ามนำกระสุนออกนอก

- สมาคมเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 09.00 - 18.00 น.

- ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิต จะไม่ดำเนินการใดๆ กับทาง และเจ้าหน้าที่