สมัครสมาชิก

(เพื่อผลประโยชน์ของท่าน กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน เนื่องจากความคืบหน้าต่างๆ จะถูกส่งให้ท่านผ่านทางอีเมลล์แอดเดรส)

1. ข้อมูลส่วนตัว

2. ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อบังคับและระเบียบของสนามยิงปืนแล้ว จึงขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมกีฬายิงปืนและเป้าบินประเภท

3. ข้าพเจ้ามีอาวุธปืนอยู่ในครอบครอง ตามรายการดังนี้ (สูงสุด 3รายการ)

5. หลักฐานการสมัคร (รองรับเฉพาะไฟล์ .gif, .png, .jpg, .jpeg ขนาดไม่เกิน 6MB)

กรุณาทำการยืนยัน.
กรุณาทำการยืนยัน.